Hỏi đáp

   

Cần sớm xây dựng một đạo luật về đạo đức nghề nghiệp của công chức

Đó là ý kiến của ông Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra trong diễn đàn “Xây dựng chế độ công chức – công vụ chuyên nghiệp, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công chức Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính”do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 12/8/2015 tại Hà Nội.

Cũng theo ông Phúc, thực hiện chuyển nền công vụ truyền thống theo chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa nhà nước vào năm 2030, hội nhập quốc tế có hiệu quả là một cuộc chuyển đổi cơ bản có tính cách mạng phải vượt qua nhiều thách thức từ nhận thức tới phương pháp tổ chức kiến tạo mô hình phát triển đất nước, tới chuẩn bị một đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ phẩm chất,  năng lực mới theo khuôn khổ của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển đất nước với tốc độ cao và bền vững ngay từ nửa đầu của thế kỷ 21

Phần lớn các đại biểu tham gia diễn đàn đã chỉ ra một số vấn đề còn bất cập trong Báo cáo chuyên đề của Bộ Nội vụ như: Báo cáo mới tập trung vào nội dung của “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, trong khi cải cách chế độ công vụ - công chức là một nội dung lớn được tiến hành từ chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 – 2010 và tiếp tục xác định trong chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020. Do đó khi đánh giá kết quả của cải cách  công vụ thời gian qua cần có các định lượng về chất lượng, số lượng công chức trước khi có Luật cán bộ - công chức 2008, so với khi thực hiện Đề án 1557 – lấy 2014 để có sự so sánh – trong đó cần có phân tích về cơ cấu cán bộ, công chức (ví dụ cơ cấu chuyên viên cao cấp – chuyên viên chính – chuyên viên – cán sự ở các cơ quan Bộ ngành, chính quyền địa phương; mức độ gia tăng cơ cấu cán bộ,  công chức lãnh đạo quản lý với quá nhiều cấp phó thời gian qua: 1 Bộ trưởng và 7,8 Thứ trưởng trong khi cơ cấu hợp lý 1 – 4…)

 

Báo cáo chuyên đề mới đưa ra hệ thống các nhiệm vụ để tiếp tục xây dựng chế độ công chức – công vụ chuyên nghiệp, hiện đại của thời kỳ mới, chưa có định lượng về thời gian, không gian cần thiết với các giai đoạn cụ thể, thực tế đây là  một quá trình dài cần có thời gian cần thiết để thực hiện và mức độ đạt được của tiến trình cải cách công chức – công vụ trong thời gian tới như: Khi nào hoàn thành việc xác định hệ thống công vụ theo vị trí việc làm ở trung ương, địa phương, thay thế chế độ công vụ chức nghiệp, cùng với hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh làm cơ sở để hình thành cơ cấu công chức hợp lý cho từng cơ quan, tổ chức. Hệ thống phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nước ta và chế độ phân cấp, phân quyền được xác lập,   rõ thẩm quyền và trách nhiệm từng cấp và người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Quy định pháp luật về chế độ thi cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và chế độ thi tuyển công chức vào vị trí việc làm thay vì thi tuyển đầu vào chung theo đợt... Xác lập nguyên tắc, quy trình chuẩn, thống nhất trong xác định hệ thống vị trí việc làm cho từng loại cơ quan quản lý hành chính các cấp, cho từng loại đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, đảm bảo sự khách quan, khoa học và trách nhiệm, kỷ luật hành chính; Chưa đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện chuyển đổi chế độ công vụ chức nghiệp hiện nay sang công vụ theo vị trí việc làm và chế độ công vụ thực tài, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ công chức, viên chức nước ta…

Vì vậy,  cần phải xây dựng một đề án xây dựng thể chế công vụ - công chức mới, hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng thời kỳ hiện đại hóa đất nước – xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện đại làm cơ sở để chính phủ có  một quyết sách có tính đột phá trong xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

Tác giả bài viết: L.H - www.vusta.vn