Chương trình liêm chính của Doanh nghiệp: Mẫu tự đánh giá nhanh ( Quick SET)

Đánh giá mức độ sẵn sàng của Doanh nghiệp về quản trị rủi ro liêm chính trong kinh doanh?

Mẫu tự đánh giá nhanh Quick-SET được thiết kế dựa trên các chuẩn mực về phòng chống hối lộ trong kinh doanh của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (TI) nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh hệ thống quản trị của mình đối với các rủi ro tham nhũng tiềm tàng có thể phải đối mặt trong hoạt động kinh doanh. (Việc đánh giá được thực hiện trên nguyên tắc ẨN DANH do đó doanh nghiệp chỉ trả lời "Có", "Không" hoặc "Sẽ thực hiện" cho các câu hỏi dưới đây mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào khác). Để đánh giá sâu về chương trình liêm chính của mình, chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng công cụ đánh giá chi tiết của TI. Doanh nghiệp cũng có thể liên hệ đại diện của TI tại Việt nam là Tổ Chức Hướng tới Minh Bạch (TT) để được trợ giúp về kỹ thuật trong việc triển khai chương trình liêm chính tại doanh nghiệp.

STT Tiêu chí Yes No Plan

a. CHÍNH SÁCH

1 Doanh nghiệp có chính sách nội bộ (cập nhật) về phòng chống hối lộ và gian lận trong hoạt động kinh doanh ?
2 Doanh nghiệp có cam kết công khai về việc tuân thủ luật pháp tại địa bàn hoạt động kinh doanh ?
3 Doanh nghiệp có cam kết (nội bộ/ và công khai) về việc triển khai Chương trình liêm chính trong hoạt động kinh doanh ?

b. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1 Doanh nghiệp có định kỳ đánh giá rủi ro hối lộ và thiết kế chính sách, quy tình và kiểm soát để giảm thiểu những rủi ro này ?
2 Doanh nghiệp có chính sách, quy trình, kiểm soát đối với các khu vực rủi ro sau:
lại quả trong kinh doanh ?
đưa nhận hối lộ dưới hình thức tài trợ, từ thiện ?
chi phí bôi trơn ?
tặng quà, chiêu đãi ?
xung đột lợi ích ?
3 Lãnh đạo doanh nghiệp có ủng hộ thực hiện chương trình liêm chính trong kinh doanh và thực hành gương mẫu về minh bạch và liêm chính ?
4 Lãnh đạo doanh nghiệp có bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình liêm chính trong kinh doanh ?
5 Doanh nghiệp có khuyến khích áp dụng chương trình liêm chính trong kinh doanh tại các đơn vị mà doanh nghiệp có vốn đầu tư, quyền kiểm soát hoặc có mối quan hệ kinh doanh quan trọng ?
6 Các chính sách, quy trình trên có được truyền đạt, đào tạo cho:
tất cả lãnh đạo, nhân viên của doanh nghiệp ?
các đối tác quan trọng (đại lý, môi giới, nhà thầu, nhà cung cấp, vv..) ?
các đối tác liên quan khác ?
7 Cam kết của doanh nghiệp về phòng chống hối lộ có được thực hiện trong công tác nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực, chế độ đãi ngộ, đề bạt) ?
8 Doanh nghiệp có duy trì "kênh khiếu nại, tố giác" an toàn và dễ sử dụng để người lao động và các đối tác thực hiện việc tố giác vi phạm mà không lo bị trả đũa ?
9 Doanh nghiệp có kiểm soát hối lộ trong quá trình kiểm tra ghi chép và sổ sách kế toán ?

c. GIÁM SÁT & ĐÁNH GIÁ

1 Hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là hệ thống kế toán và ghi chép sổ sách có được định kỳ kiểm tra và kiểm toán ?
2 Ban giám đốc có định kỳ kiểm tra tính phù hợp và hiệu lực của chương trình liêm chính để đưa ra các biện pháp cải thiện cần thiết ?
3 Bộ phận kiểm toán, hội đồng quản trị và các ban liên quan có định kỳ kiểm tra và đánh giá tính phù hợp của chương trình liêm chính không ?

d. CÔNG KHAI, MINH BẠCH

1 Doanh nghiệp có đánh giá độc lập và báo cáo công khai về Chương trình Liêm chính trong Kinh doanh?