Hỏi đáp

   

Viện Dầu khí Việt nam

 • duc.a.nguyen@pvi.pvn.vn

 • Viện Dầu khí Việt nam

 • to get

 • to be filled - Vietnam / Việt nam

 • (08) 35566129 - 35566609

 • http://www.vpi.pvn.vn/

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • Private - DN tư nhân VN

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 90

 • Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất là một tổ chức khoa học - công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam, với một số lĩnh vực ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí; và Lưu trữ Dầu khí.