Hỏi đáp

   

MobiFone, VTC, VietnamPost… phải công bố chế độ lương, thưởng hằng năm

Theo quy định hướng dẫn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như: MobiFone, VTC, VietnamPost… phải xây dựng và công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng không muộn hơn 31/3 hằng năm

 

Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2015.

Thông tư nêu rõ, chậm nhất đến ngày 30/6/2015, doanh nghiệp (DN) phải thực hiện việc xây dựng, duy trì trang thông tin điện tử, đảm bảo kết nối với trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu của DN và Cổng thông tin DN Việt Nam của Bộ KH&ĐT (http://www.bussiness.gov.vn). Trang thông tin điện tử của DN phải có chuyên mục riêng về công bố thông tin, trong đó có các nội dung về Điều lệ DN, Quy chế quản trị DN (nếu có), danh sách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, các thông tin công bố định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định tại Quyết định 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Cũng chậm nhất đến 30/6/2015, cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu phải thực hiện việc lập, duy trì trang thông tin điện tử của mình, đảm bảo sự kết nối với trang thông tin điện tử của DN. Cơ quan này phải đăng tải công khai thông tin của DN trên trang thông tin điện tử của mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được các nội dung công bố thông tin của DN.

Đối với Bộ KH&ĐT (Cục Phát triển doanh nghiệp), ngoài việc phải duy trì Cổng thông tin DN Việt Nam đảm bảo sự kết nối với trang thông tin điện tử của DN, còn có trách nhiệm đăng tải công khai các nội dung công bố thông tin của DN trên Cổng thông tin DN Việt Nam trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được nội dung công bố thông tin, đảm bảo các thông tin được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình, nội dung công bố các thông tin của DN gồm: chiến lược phát triển; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm, tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động hằng năm, báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp.

Đơn cử như, về quy trình, nội dung công bố tiền lương, thưởng của DN, Bộ KH&ĐT yêu cầu DN phải xây dựng và công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm, gửi đến cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ KH&ĐT trong vòng 5 ngày làm việc sau khi được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt. Đồng thời, chế độ tiền lương, thưởng phải được công bố trên Cổng thông tin DN Việt Nam trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được thông tin từ DN.

Cũng theo Thông tư, DN phải công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN hằng năm không muộn hơn ngày 31/1 của năm liền sau năm thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN, gửi đến cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ KH&ĐT trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung về sắp xếp, đổi mới DN được phê duyệt. Đồng thời, DN phải xây dựng, gửi và công bố báo cáo tình hình hoạt động hằng năm chậm nhất vào ngày 20/6 của năm liền kề sau năm báo cáo.

Đối với việc công bố thông tin theo yêu cầu, Thông tư quy định DN có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin theo yêu cầu trong thời hạn 24 giờ và công khai thông tin đột xuất, thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu trong các sự kiện như: Tài khoản của DN tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa; Tạm ngừng kinh doanh; Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của DN; khi xảy ra chiến tranh, thiên tai… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoat động sản xuất kinh doanh của DN hay khi có thông tin liên quan đến DN làm ảnh hưởng đến giá cả thị trường và cần phải xác nhận thông tin đó...

http://ictnews.vn/